Statuten

De Heemkundekring Made en Drimmelen heeft tot doel:

 

a. Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor de plaatsen Made en Drimmelen en hun omgeving.
b. Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten, die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volkskunst, religie, bouwkunst, geologie, archeologie en het volksleven.
c. Het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerend en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen.
d. Het vastleggen van onderzoekingen en eventuele uitgewerkte studies. 

De Heemkundekring Made en Drimmelen tracht haar doel te bereiken door:


a. Het (doen) houden van lezingen en voordrachten, studiebijeenkomsten, het organiseren van excursies en tentoonstellingen, het indien nodig oprichten en beheren van een museum met documentatiecentrum.
b. Het daadwerkelijk steunen van de eigen leden en van degenen die zich met het onderzoek van een bepaald betrokken heemkundig onderwerp bezighouden.
c. Het verlenen van medewerking aan of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen die eenzelfde of soortgelijk doel nastreven.
d. Alle overige wettelijk toegestane middelen.

Het bovenstaande staat beschreven in artikel 2 van de statuten van de Heemkundekring, de volledige statuten zijn op te vragen bij de secretaris