600 jaar Biesbosch

Deel 14 van 600 jaar Biesbosch, de klepduiker.

Deel 14 van 600 jaar Biesbosch. Het riet in de rietgors zorgde, net als bij het bies, voor een snelle opslibbing van het gors. De slibplaat kwam op een gegeven moment zelfs met hoog water amper of niet meer onder water te staan. De kwaliteit van het riet werd minder en het riet werd verwijderd. Om de gors werd een lage kade opgeworpen, binnendijks werden greppels gegraven. Met de vrijkomende grond werd het maaiveld tussen de greppels verhoogd. Langs de dijk liep een leisloot waar de greppels op aansloten en in de dijk werden een of meer klepduikers aangebracht die het te veel aan water naar buiten afvoerden bij laag tij. Op de akkers tussen de greppels werden wilgenbomen geplant, zo ontstond een binnengriend, een omdijkte polder waar wilgenbomen in groeiden. Soms werd geen kade om de gors gelegd en werden greppels gegraven en met de vrijkomende grond werd het maaiveld tussen de greppels verhoogd. Op de akkers tussen de greppels werden ook hier wilgenbomen geplant, maar dan was dit een buitengriend. Hier was de kans op wateroverlast groter en was het werken zwaarder dan in een binnengriend. De binnengriend was de meest voorkomende griend, ook daar was bij storm en hoog tij de kans aanwezig dat de griend vol water liep, maar dank zij de klepduikers werden de grienden weer snel ontwaterd tot de gewenste waterhoogte, de wilgenbomen konden de korte duur van hoog water wel hebben. Daarnaast bracht een overstroming verse, vruchtbare slib mee dat zeer gewaardeerd werd door de wilgenbomen.  De klepduiker is het instrument geweest dat Nederland polderland tot stand heeft gebracht. In wezen een eenvoudig instrument, een buis die door de dijk loopt op de hoogte van het gewenste polderpeil binnendijks. Een terugslagklep aan de getijzijde zorgt er voor dat bij hoog water geen water de polder in kan stromen en dat bij laag water het te veel aan water uit de polder via de terugslaklep afgevoerd kan worden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er buitendijks getij heerst. Er zijn restanten van klepduikers gevonden in de buurt van Vlaardingen die 2000 jaar oud zijn. Toen al waren de bewoners van het ruige, moerassige landschap in de gelegenheid om hun bouwland van een dijk te voorzien en het te veel aan water binnendijks af te laten voeren via de klepduiker. De buizen waren in die tijd uitgeholde boomstammen die in elkaar geschoven konden worden. De foto’s in de slideshow spreken voor zich.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *